Home / Notice of Non-Discrimination

Notice of Non-Discrimination

Los Angeles Community Hospital complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, citizenship, primary language, sex, sexual orientation, religion, age, marital status, registered domestic partner status, genetic information, medical condition or disability. Los Angeles Community Hospital does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Los Angeles Community Hospital:
  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    1. Qualified sign language interpreters
    2. Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    1. Qualified interpreters
    2. Information written in other languages

If you need these services, contact your care provider or call the Patient Liaison at (323) 267-0477.

If you believe that Los Angeles Community Hospital has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Patient Liaison
4081 E. Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90023
Phone: (323) 267-0477
Fax: (323) 261-0809

You can file a grievance in person or by mail or fax. If you need help filing a grievance the Patient Liaison is available to help you at (323) 267-0477.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (323) 267-0477 (TTY: 711)
Chinese 注意: 如果您講中文,我們可以給您提供免費中文翻譯服務,請致電 (323) 267-0477 (TTY: 711)
Vietnamese CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí có sẵn dành cho bạn. Gọi số (323) 267-0477 (TTY: 711)
Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (323) 267-0477 (TTY: 711)
Korean 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (323) 267-0477 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.
Armenian ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (323) 267-0477 (TTY: 711)
Russian ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (323) 267-0477 (TTY: 711)
Persian (Farsi) توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس(323) 267-0477 (TTY: 711) با. باشد می ف
Arabic رجى الانتباه: إذا كنتم تتكلمون اللغة العربية، فأعلموا أن خدمات المساعدة اللغوية متوفرة مجاناً لكم. اتصلوا برقم الهاتف (أو بخط المبرقة الكاتبة (323) 267-0477 (TTY: 711) لضعاف السمع والنطق على الرقم.
Japanese 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます.(323) 267-0477 (TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください.
Punjabi ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। (323) 267-0477 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Cambodian ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (323) 267-0477 (TTY: 711) ។ទ
Hmong LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (323) 267-0477 (TTY: 711)
Hindi ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (323) 267-0477 (TTY: 711) पर कॉल करें।
Thai เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (323) 267-0477 (TTY: 711)